Политика за поверителност

SNB Solutions информира всички потребители и посетители относно водената от нас политика за поверителност следното:

Събиране на данни

Ние събираме и използваме всяка предоставена информация от портебителя независимо дали е рекламодател в сайта или не, чрез формулярите в сайта или по автоматичен начин, във връзка със следните технически характеристики на устройството използвано от потребител: версията на операционната система, версията на уеб браузъра, тип CPU, тип интернет връзка, език на операционната система, IP адрес, поддръжка на бисквитки, поддръжка на Java, разделителна способност на екрана, местоположение, предпочитания и други. Цялата тази информация е наричана по-нататък за краткост "Данни".

Данните могат да са и от личен характер, придобити от уеб формуляри или по автоматичен път докато сърфирате в интернет страницата. Потребителя декларира съгласието си за събиране и публикуване на тази информация в база данни и последваща обработка в съответствие с настоящата политика за поверителност.

Цел за събиране на данни

Ние използваме събраните данни за управление, поддържа, развитие и контрол на интернет страницата и предлаганите услугите и продукти. Всички данни предоставени от рекламодателя под формата на обяви или съобщения ще бъдат публикувани на интернет страницата и могат да бъдат видяни от всеки друг потребител или посетител. Данните които потребителят въведе в формулярите за контакт с рекламодателя няма да бъдат публикувани на сайта, тези данни се изпраща директно до рекламодателя.

След позволение на потребителя ние може да използваме предоставената ни информацията за изпращане на търговски съобщения, включително в електронен вариант относно предоставяни от нас или трети лица и бизнес партньори, стоки и услуги. Предоставеното ни позволение от страна на потребителя може да бъде оттеглено по всяко време.

Потребителят позволява както на нас така и на нашите бизнес партньори да обработваме и ползваме събраните данните, за която и да е от горепосочените цели и напълно разбира че тези данни могат да бъдат обработвани и използвани извън държавата. Законите за защита на лични данни може да не са същите като тези в държавата на придобиване на тези данни.

Актуализация на данни

За да е винаги точна и коректна информацията в публикуваните от рекламодателя обяви, рекламодателят е отговорен за съответната й точност и актуалност, дори и когато е необходимо да се премахне тази обява.

Употреба на бисквитки

Сайтът използва бисквитки с цел подобряване на качеството на предлаганите от нас услугите и продукти. Потребителят може да конфигурира уеб браузър си по такъв начин че да го уведомява при получаване на бисквитки, което му дава възможност да реши дали да ги приеме или не.

Права на достъп, актуализация и заличаване на информация

Потребителят може да упражни правата си на достъп, актуализация или заличаване на информация, които са признати от местните закони за защита на данни. За да се възползва от това си право потребителят може да се свържете с нас чрез изпращане на електронно съобщение до legal@snb-bg.com или чрез които и да е от другите методи за комуникация предлагани в този момент.

Трети лица

Тази политиката за конфиденциалност се отнася само за този сайт. Ние не може да дадем никаква гаранция и не носим отговорност за съдържание на препратки към други сайтове и трети страни.

rss   RSS feeds